Нотаријатот е самостојна, независна служба во која се вршат работи од видот на јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други заинтересирани институции.

 

 


Анета Петровска Алексова
Кирил Петровски
Емилија Петровска
Ангела Андреевска
Дејан Трајковски
Елизабет Николовска Обрадовиќ
Елена Аврамовска
Ивана Стојановска
Ива Чакар Рингов
Ирена Веноска
Мирјана Лазова
Зорица Наумоска
Дејан Мицов

ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ

Светлана Петровска